Udhëzimi i Ri Administrativ

Të nderuar, Nga dt. 16.05.2021 Autoriteti Përmbarues “ALEA” SHPK, fillon zbatimin e Udhëzimit të ri për tarifa të përmbaruesve MD-NR. 01/2022. Për të shfletuar udhëzimin linku i Ministrisë së Drejtësisë: https://md.rks-gov.net/…/3531F772-8EBB-48A3-8872… Njoftohen të gjitha palët (kreditor, debitor) të cilët kanë lënd në procedurë para dt. 16.05.2022 se për lëndët e tyre zbatohet udhëzimi i vjetër për tarifa MD-NR.06/2014, për detaje […]

MIRË SE VINI!

Autoriteti Përmbarues “ALEA”SH.P.K, ka filluar ushtrimin e veprimtarisë përmbarimore me 5 maj 2014 kur edhe ka filluar sistemi i përmbarimit privat në Kosovë. Dhe është zyra e parë përmbarimore në Republikën e Kosovës e udhëhequr nga një Përmbaruese Private, e cila po ashtu ishte edhe Kryetare e Odës së përmbaruesve të parë të Kosovës në mandatin 2015-2018. Ka funksion të […]