MIRË SE VINI!

Autoriteti Përmbarues “ALEA”SH.P.K, ka filluar ushtrimin e veprimtarisë përmbarimore me 5 maj 2014 kur edhe ka filluar sistemi i përmbarimit privat në Kosovë. Dhe është zyra e parë përmbarimore në Republikën e Kosovës e udhëhequr nga një Përmbaruese Private, e cila po ashtu ishte edhe Kryetare e Odës së përmbaruesve të parë të Kosovës në mandatin 2015-2018. Ka funksion të […]