Linku per Ministrine e Drejtesise:

http://md.rks-gov.net/

Linku per Oden e Permbaruesve Privat te Kosoves:

opk-rks.org

LIGJI NR. 04/L-139 PËR PROCEDURËN PËRMBARIMORE

LIGJI NR. 05/L-118 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 04/L-139 PËR PROCEDURËN PËRMBARIMORE
UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 06/2014 PËR TARIFAT PËR SHPËRBLIMET DHE KOMPENSIMIN E SHPENZIMEVE PËR PËRMBARUESIT PRIVAT