Udhëzimi i Ri Administrativ

Të nderuar,
Nga dt. 16.05.2021 Autoriteti Përmbarues “ALEA” SHPK, fillon zbatimin e Udhëzimit të ri për tarifa të përmbaruesve MD-NR. 01/2022. Për të shfletuar udhëzimin linku i Ministrisë së Drejtësisë: https://md.rks-gov.net/…/3531F772-8EBB-48A3-8872…
Njoftohen të gjitha palët (kreditor, debitor) të cilët kanë lënd në procedurë para dt. 16.05.2022 se për lëndët e tyre zbatohet udhëzimi i vjetër për tarifa MD-NR.06/2014, për detaje mund të na kontaktoni lirisht ditëve të punës nga ora 8:00-16:00.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *